BC Monument

Monument představuje Menhartovo neobyčejné umělecké pojetí majestátní kapitály, která v sobě nese všechny rysy starořímských monumentálních nápisových písem tesaných do kamene.

ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ
*0123456789

Informace

V roce 1949 Oldřich Menhart graficky upravil pro nakladatelství Sfinx publikaci „Satyr“ – soubor litografií Maxe Švabinského, doprovázený verši Victora Huga. Titulní a několik předělových listů kaligrafoval majestátní kapitálovou stínovanou abecedou. Tato práce byla odbornou veřejností natolik vřele přijata, že jej Jan Tschichold dokonce vyzval, aby studii rozpracoval do samostatného typografického písma. V roce 1950 tak Oldřich Menhart dokončil návrh písma Monument, které písmolijna Grafotechna, n. p., uvedla v roce 1953 na trh ve čtyřech velikostech: 24, 28, 36 a 48 bodů.

BC Monument
BC Monument Regular
SYNTHESIZER
BC Monument Inline
UNIQUE, STRANGE AND WEIRD
BC Monument Base
THE LATIN ALPHABET SPREAD, ALONG WITH THE LATIN
LANGUAGE, FROM THE ITALIAN PENINSULA TO THE LANDS
SURROUNDING THE MEDITERRANEAN SEA WITH THE EXPANSION
OF THE ROMAN EMPIRE.
BC Monument Inline
*0123456789
BC Monument Regular
BC Monument Base
TiTUS HAD A SHORT-LiVED RULE
HE WAS EMPEROR FROM 79 TO 81 AD
BC Monument Regular
CapUT
BC Monument Inline
DESCRiBES THE METAVERSE
BC Monument Inline
MMXXII*
BC Monument Base
SAP
BC Monument Regular
DO YOU LIKE ME?
BC Monument Inline
A MODEM TRANSMiTS DATA BY
MODULATiNG ONE OR MORE CARRiER
WAVE SiGNALS TO ENCODE DiGiTAL
iNFORMATiON.
BC Monument Base
TIME TRAVELER
BC Monument Regular
U&I
BC Monument Inline
MANHATTAN/QUEENSBORO
BC Monument Base
ABCDE
FGHiJKLM
ONPQRSTU
VWXYZ
BC Monument Inline
THE GLOBAL KARAOKE MARKET
HAS BEEN ESTiMATED TO BE WORTH
NEARLY $10 BiLLiON.
BC Monument Regular
CaNNaBIS
BC Monument Base
IN THE UK, SALES OF CASSETTE TAPES
iN 2021 REACHED iTS HiGHEST NUMBER
SiNCE 2003
BC Monument Base
NASA
BC Monument Inline
MELODiC DEATH METAL COMBiNES
DEATH METAL ELEMENTS WiTH
THOSE OF THE NEW WAVE OF
BRiTiSH HEAVY METAL
BC Monument Regular
ąđħłŧů
BC Monument Base
CHRiSTiAN VEGETARiANiSM iS THE PRACTiCE OF KEEPiNG TO
A VEGETARiAN LiFESTYLE FOR REASONS CONNECTED TO OR
DERiVED FROM THE CHRiSTiAN FAiTH.